UKS Foxball

REGULAMIN SEKCJI PŁYWACKIEJ UKS „FOXBALL”

I. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SEKCJI PŁYWACKIEJ.

1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji.
2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego.
3. Wniesienie opłaty rocznej sekcyjnej 50 zł.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH SEKCJI PŁYWACKIEJ.

1. Posiadanie aktualnych badań od lekarza sportowego:
2. Wniesienie opłat sekcyjnych i klubowych na konto sekcji do 10 każdego miesiąca. Potwierdzenia wpłat są przyjmowane przez trenerów do 15 każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać na: UKS „FOXBALL”, ul. ks. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, nr rachunku bankowego 70 91761022 2003 0023 1446 0002. Przelew musi zawierać nazwisko dziecka, miesiąc, za który wpłata jest dokonywana i jej opis np. Agata Nowak, opłata sekcyjna + opłata miesięczna. Wzór prawidłowo wypełnionego przelewu znajduje się u skarbnika.
3. Zaleganie w opłatach skutkuje wezwaniem do zapłaty a następnie skreśleniem z listy członków sekcji.
4. Nie przewiduje się żadnych zwolnień z opłat klubowych oraz sekcyjnych, bez względu na powód nieobecności dziecka na zajęciach.
5. Częściowe zwolnienie z należnej wpłaty za udział w zajęciach może nastąpić w przypadku udokumentowanej choroby dziecka trwającej min. 2 tygodnie lub innego przypadku losowego - po rozpatrzeniu sytuacji przez Zarząd.
6. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. W przypadku choroby obowiązuje zwolnienie lekarskie.
7. Zawodnik na 5 minut przed rozpoczęciem treningu zgłasza się u trenera przygotowany do zajęć (przebrany w strój pływacki, ze sprzętem treningowym).
8. Zawodnika przebywającego pod opieką trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
9.Zawodnik ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie, wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
10.Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały przesunięciem do słabszej grupy, usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu) a w przypadkach szczególnie uciążliwych usunięciem dyscyplinarnym z sekcji.
11.Trener po ma prawo wnioskować o dyscyplinarne usunięcie zawodnika z sekcji. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia składek sekcyjnych i klubowych również za miesiąc, w którym nastąpiło wydalenie z Klubu.

III. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI

1. Złożenie pisma o rezygnacji.
2. Zdanie sprzętu sportowego.
3. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych.

IV.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

1. Złożenie pisma o rezygnacji (przejściu).
2. Pismo z nowego klubu potwierdzające chęć pozyskania zawodnika.
3. Zgoda klubu UKS „FOXBALL”.
4. Zdanie sprzętu sportowego.
5. Rozliczenie składek sekcyjnych i klubowych.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.
2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony.
3. Zawodnicy na początku semestru otrzymują listę zawodów, w których mają obowiązek wystartować. Lista obejmuje minimalną ilość startów i każdy zawodnik może wystartować w większej liczbie zawodów. Lista ta może ulec zmianie.
4. Koszt wyjazdu na zawody i opłaty startowej ponosi zawodnik, również w przypadku nieobecności (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostaje powiadomiony najpóźniej na 4 dni przed zawodami, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).
5. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.
6. Wszelkie formalności związane z zawodami, w tym opłata startowa, opłata za przejazd lub zakwaterowanie zawodnik ma obowiązek uregulować u Trenera prowadzącego w wyznaczonym terminie (zaległości będą potrącane z opłat sekcyjnych)
7. Zawodnicy osiągający bardzo dobre wyniki sportowe mogą otrzymać nagrodę.
8. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym (dres lub koszulka), oraz w czepku pływackim z logiem klubu.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH ustalają trenerzy w regulaminie obozu.

VII. ROZLICZENIA WYJAZDÓW.
Trener / opiekun po zawodach sporządza notatkę z rozliczeniem kwot zebranych od zawodników i wydanych na transport i opłaty niezależnie od rozliczenia delegacji w Klubie. Notatki rozliczeniowe pozostają pod opieką skarbnika sekcji. Ewentualne nadwyżki wpłacone przez zawodników i niewykorzystane na zawodach zostają przekazane skarbnikowi sekcji na bieżące potrzeby (np. zakup sprzętu, odżywek…)

VIII. NABÓR DO SEKCJI.

Nabór pod telefonem: 660077668 i 601916246 oraz na stronie www.uksfoxball.pl

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy, obozy).
2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerem pod numerem telefonu:
660077668 lub 601916246. Trenerzy są też dostępni przed i po treningu, a także pod adresem e-mail: uksfoxball@gmail.com
3. Aktualny plan zajęć trenerów z grupami i terminarz zawodów znajduje się na stronie internetowej.
4. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów i inne są zamieszczane na stronie www.uksfoxball.pl

X. STATUT KLUBU I ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE.

1. Statut UKS „FOXBALL” znajduje się w siedzibie klubu w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie.
2. Zawodnicy Sekcji Pływackiej są członkami uczestnikami UKS „FOXBALL”, lecz nie mają prawa do głosowania, wnioskowania w sprawach Klubu ani wybierania jego władz, aż do osiągnięcia wieku 16 lat. W imieniu dziecka powinien występować rodzic, który zostaje członkiem zwyczajnym Klubu. Opłata za rodzica będącego członkiem Klubu w kwocie 12 zł jest potrącana z opłaty sekcyjnej, co oznacza, że rodzic nie ponosi dodatkowych obciążeń z tego tytułu. Deklarację członkowską można otrzymać u trenera lub pobrać ze strony sekcji. Klub pobiera jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Newsletter UKS Foxball

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość