UKS Foxball

RODO

Szanowny Użytkowniku!
W trosce o bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych, stworzyliśmy zbiór zasad, które Cię dotyczą w przypadku korzystania z możliwości naszej witryny internetowej.
Zapisy niniejszego dokumentu uwzględniają przepisy RODO obowiązujące od 25 maja 2018 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
Pojęcia
Administrator – jest to Administrator Danych Osobowych, który jest podmiotem zarządzającym danymi i przetwarzającym Twoje dane. Administrator jest jednocześnie właścicielem witryny internetowej, z której korzystasz.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego zapisy obowiązują nas od 25 maja 2018 r.
Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000)
§ 1
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, NIP 813- 344-12-27, REGON: 180099898
2. Właścicielem witryny internetowej, z której korzystasz jest Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, NIP 813- 344-12-27, REGON: 180099898
§ 2
1. Strona internetowa jest przede wszystkim miejscem, gdzie możesz pozyskać informacje na temat Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL” oraz o aktualnych kursach, obozach sportowych, itp. prowadzonych przez Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”.
2. Dane kontaktowe podane z wykorzystaniem wskazanych przez nas namiarów kontaktowych stanowią dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
3. Dane dotyczące każdej wizyty na naszej stronie internetowej są zbierane automatycznie. Dotyczy to m.in. takich danych jak: adres IP komputera, typ przeglądarki, itp.
4. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem strony internetowej przeznaczone są wyłącznie na użytek Administratora.
5. Strona internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na innych stronach internetowych.
6. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je w celu udzielenia odpowiedzi bądź prowadzenia zapisów.
7. Na naszej witrynie znajdziesz dane kontaktowe, poprzez które możesz skontaktować się z Nami. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty e-mail przekazujesz nam dobrowolnie swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je w celu nawiązania kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi bądź prowadzenia zapisów.
§ 3
Celem przetwarzania danych osobowych są:
• umożliwienie zapoznania się przez Użytkownika z profilem działalności Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”, ul. Ks. J. Jałowego 22, 35-010 Rzeszów, NIP 813- 344-12-27, REGON: 180099898
• prowadzenie zapisów na kursy, obozy, itp.
• udzielanie odpowiedzi po nawiązaniu kontaktu przez Użytkownika poprzez dane teleadresowe udostępnione przez Administratora, tym samym umożliwienie kontaktu z Administratorem.
• w celach statystycznych (np. dot. ilości wejść na stronę internetową) i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest obrona Administratora przed roszczeniami osób trzecich,
wszystko zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b), c), f) rozporządzenia
• a także w celu zgodnym z treścią udzielonych Administratorowi zgód (art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia), które będą mogły zostać pozyskane w sposób wyraźny i dorozumiany.
§ 4
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Zbieranie danych takich jak adres IP komputera przez system informatyczny związane jest z korzystaniem z naszej witryny internetowej. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości kontaktu oraz zapoznania się z obszarami działalności spółki. Brak akceptacji zbierania danych w systemie informatycznym wiąże się z koniecznością podjęcia decyzji przez Użytkownika strony o zaprzestaniu korzystania z witryny internetowej.
§ 5
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w uzasadnionych przypadkach usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
§ 6
1. Twoje dane osobowe zbierane w systemie informatycznym będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągniecia wskazanych celów przetwarzania.
2. Adresy IP komputera będą przechowywane do celów analitycznych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych (np. Google Analytics)
3. Dane podane w sposób dobrowolny w celach kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu.
§ 7
Angażując się w pełne zabezpieczenie Twoich danych osobowych, a także szanując Twoją prywatność.
§ 8
1. Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są: instytucje publiczne uprawnione do odbioru i przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (na bazie odrębnych umów powierzenia), a także pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
2. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
3. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
§ 9
Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
Dane Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
§ 10
Administrator danych osobowych nie przekazuje Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych.
§ 11
Możesz się skontaktować się z Administratorem poprzez podane dane kontaktowe oraz pod adresem e-mail: rodo.foxball@wp.pl

Newsletter UKS Foxball

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość